.:: GEODEZJA - portal geodezyjny tworzony przez geodetów dla geodetów i uczestników procesu inwestycyjnego-ogłoszenia(praca,sprzęt i instrumenty),usługi geodezyjne(firmy),forum, aktualności i artykuły:.Loading...
eksperci - zadaj pytanie ekspertom od geodezji
Białystok: Wykonanie ortofotomapy miasta Białegostoku, Miasto Białystok , ul. Słonimska 1, 15-950 Białystok, woj. podlaskie | 15-950 Białystok  | Geodezja | Geodezja forum geodezyjne, portal geodezyjny, forum geodezji i geodetów, geodeta, geodeci,firmy geodezyjne, ceny i cennik,usługi geodezyjne, darmowe ogłoszenia geodezyjne,praca, studia, uprawnienia geodezyjne szkolenia, geodeta, forum geodetów,kursy i szkolenia geodezyjne z geodezji, sprzęt geodezyjny i instrumenty,mapy,oferty geodetów, przetargi, usługi
    •  Online: 4 gości i geodetów  
Wyszukiwarka ogłoszeń geodezyjnych:
Ogłoszenie: Białystok: Wykonanie ortofotomapy miasta Białegostoku, Miasto Białystok , ul. Słonimska 1, 15-950 Białystok, woj. podlaskie ( typ ogłoszenia: Praca, przetargi )
Ważne do:
Treść ogłoszenia: Białystok - przetarg na: Wykonanie ortofotomapy miasta Białegostoku

Numer ogłoszenia: 32297 - 2011; data zamieszczenia: 28.01.2011

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługiZamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.


SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES: Miasto Białystok , ul. Słonimska 1, 15-950 Białystok, woj. podlaskie, tel. 085 869 60 02, faks 085 869 62 65.


Adres strony internetowej zamawiającego: www.bialystok.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.


SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wykonanie ortofotomapy miasta Białegostoku.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1.Zakres zamówienia obejmuje:
1.1 Wykonanie ortofotomapy dla obszaru miasta Białegostoku.
1.2 Szczegółowy zakres i parametry techniczne wykonania ortofotomapy zawiera załącznik nr 7 do SIWZ
1.3 Wykonawca zobowiązany jest wykonać prace stanowiące przedmiot zamówienia zgodnie z wytycznymi Technicznymi K-2.7.

Załącznik nr 7 do SIWZ

Zakres opracowania i wymogi techniczne
wykonania ortofotomapy


I. Zakres opracowania
Ortofotomapę należy opracować w zakresie obejmującym obszar miasta Białegostoku minimum w granicach administracyjnych (ok 100 kilometrów kwadratowych).

II. Zdjęcia lotnicze i ortofotomapa
1. Zdjęcia lotnicze należy wykonać kamerą cyfrową w okresie od 11 kwietnia - 15 maja 2011 roku przy niebie bezchmurnym (0/8) lub pełnym zachmurzeniu (8/8) i wysokim pułapie chmur.
2. Rozdzielczość terenowa zdjęć: pixel < 10 cm.
3. Rozdzielczość ortofotomapy: pixel < 10 cm.
4. Średni błąd położenia pixela na ortofotomapie nie większy niż 3 x wielkość pixela.
5. Wysokość słońca nad horyzontem: > 30o.
6. Pokrycie podłużne (w szeregu): minimum 70%.
7. Pokrycie poprzeczne (między szeregami): minimum 40%.
8. Zdjęcia lotnicze należy wykonać zgodnie z Wytycznymi Technicznymi K-2.7.
9. Zdjęcia powinny charakteryzować się brakiem chmur i ich cieni na obrazie.
10. Zamawiający ustali z Wykonawcą konkretny termin wykonania zdjęć lotniczych, w
zależności od stanu pogody i rozwoju roślinności.
11. Zamawiający udostępni Wykonawcy Numeryczny Model Terenu (NMT) z 2008 roku.
12. NMT może być wykorzystany przez Wykonawcę wyłącznie w pracach nad opracowaniem niniejszej ortofotomapy.
13. Wymagany termin realizacji : 3 miesiące od daty wykonania zdjęć lotniczych.

III. Wykonawca obowiązany jest przekazać następujące dokumenty:
1. Sprawozdanie techniczne opisujące cały proces wykonania ortofotomapy.
2. Kopie wykonanych zdjęć lotniczych w postaci plików elektronicznych w formacie tif.
3. Ortototomapę w postaci plików elektronicznych w formacie tif (PUWG 2000, południk 24) z podziałem na sekcje w skali ustalonej z Zamawiającym..

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.


II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):

71.35.40.00 - Usługi sporządzania map
.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 16.08.2011.


SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM


III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: NIE DOTYCZY

III.2) ZALICZKI

Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW


III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

NIE DOTYCZY

III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

w celu potwierdzenia spełnienia warunku Wykonawca winien wykazać, iż w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie - zrealizował co najmniej dwa zamówienia na wykonanie ortofotomapy o podobnym zakresie,
Za zamówienia o podobnym zakresie Zamawiający uzna zamówienia o obszarze opracowania minimum 70 kilometrów kwadratowych, wielkości pixela nie większej niż 10 cm i dokładności położenia pixela na ortofotomapie nie większej niż 30 cm.

III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

w celu potwierdzenia spełnienia warunku Wykonawca winien wykazać, iż dysponuje samolotem niezbędnym do wykonania nalotów.

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

NIE DOTYCZY

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

NIE DOTYCZY


III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY


III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:


wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie


wykaz narządzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usług lub robót budowlanych w celu realizacji zamówienia wraz z informacją o podstawie dysponowania tymi zasobami
III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:


oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia


aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:


nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
1.1 Każdy Wykonawca zobowiązany jest złożyć oddzielnie dokumenty określone w III.4.2, tiret 2;
1.2 Warunki dotyczące posiadania wiedzy i doświadczenia oraz dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym badane będą łącznie - dokumenty określone w III.4.1 tiret 1-2 winien złożyć co najmniej jeden z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia;
1.3 Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu oraz oświadczenie o nie podleganiu wykluczeniu z postępowania określone III.4.2 tiret 1 składa pełnomocnik wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia w ich imieniu bądź każdy z wykonawców oddzielnie.
2. Zgodnie z art. 26 ust 2b) ustawy Pzp, Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia.

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nieSEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie


IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.bialystok.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Miejski w Białymstoku, ul. Słonimska 1, Departament Informatyki, pok. Nr 30.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 11.02.2011 godzina 11:30, miejsce: Urząd Miejski w Białymstoku, ul. Słonimska 1, Departament Informatyki, pok. Nr 30.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: NIE DOTYCZY.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie
Wyświetlono: 1276 razy
Nr telefon: dla zalogowanych
Kod pocztowy, miejscowosc: dla zalogowanych
Województwo: dla zalogowanych
Komentarze:
(niektóre funkcje portalu przeznaczone s‘ dla zalogowanych, zaloguj się lub zarejestruj profil)
Copyright Nasza-Geodezja.pl 2010-2012 (Geodezja24.pl.


GEODEZJA

portal geodezyjny

forum geodezyjne

, ogloszenia, geodezyjny portal, forumowisko geodezja mapy, geodezja i kartografia, oferty pracy w geodezji, geodeta praca, geodezja praca, programy geodezyjne, studia geodezyjne,usługi geodezyjne, geodeta praca, geodezja praca,

uprawnienia geodezyjne

,

mapy geodezyjne

,

praca dla geodetow

,

firma geodezyjna, firmy geodezyjne

,

obsługa geodezyjna, ceny usług geodezyjnych