.:: GEODEZJA - portal geodezyjny tworzony przez geodetów dla geodetów i uczestników procesu inwestycyjnego-ogłoszenia(praca,sprzęt i instrumenty),usługi geodezyjne(firmy),forum, aktualności i artykuły:.Loading...
eksperci - zadaj pytanie ekspertom od geodezji
Kłobuck:(geodezja - geodeta i geodeci uprawnieni, usługi geodezyjne,mapa, firma geodezyjna,mapki geodezyjne) Przygotowanie dokumentacji geodezyjnej do ujawnienia własności Skarbu Państwa w Księgach Wieczystych. | 42-100 Kłobuck Kłobucki | Geodezja | Geodezja forum geodezyjne, portal geodezyjny, forum geodezji i geodetów, geodeta, geodeci,firmy geodezyjne, ceny i cennik,usługi geodezyjne, darmowe ogłoszenia geodezyjne,praca, studia, uprawnienia geodezyjne szkolenia, geodeta, forum geodetów,kursy i szkolenia geodezyjne z geodezji, sprzęt geodezyjny i instrumenty,mapy,oferty geodetów, przetargi, usługi
    •  Online: 3 gości i geodetów  
Wyszukiwarka ogłoszeń geodezyjnych:
Ogłoszenie: Kłobuck:(geodezja - geodeta i geodeci uprawnieni, usługi geodezyjne,mapa, firma geodezyjna,mapki geodezyjne) Przygotowanie dokumentacji geodezyjnej do ujawnienia własności Skarbu Państwa w Księgach Wieczystych. ( typ ogłoszenia: Praca, przetargi )
Ważne do: 28-11-2011
Treść ogłoszenia:

Kłobuck:- PRZETARG GEODEZJA - Przygotowanie dokumentacji geodezyjnej do ujawnienia własności Skarbu Państwa w Księgach Wieczystych.(geodezja - geodeta i geodeci uprawnieni, usługi geodezyjne,mapa, firma geodezyjna,mapki geodezyjne)Numer ogłoszenia: 385204 - 2011; data zamieszczenia: 18.11.2011

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługiZamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.


SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES: Powiat Kłobucki , Rynek im. Jana Pawła II 13, 42-100 Kłobuck, woj. śląskie, tel. 34 3109500, faks 34 3109507.I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.


SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przygotowanie dokumentacji geodezyjnej do ujawnienia własności Skarbu Państwa w Księgach Wieczystych..

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest:
Zadanie 1
Przygotowanie dokumentacji geodezyjnej do ujawnienia własności Skarbu Państwa
w Księgach Wieczystych, na podstawie analizy stanu prawnego nieruchomości drogowych położonych na terenie gminy Przystajń na podstawie danych zawartych
w Rep. Hip Dobra Wręczyca Wielka w świetle obowiązujących przepisów.
Zakres opracowania:
Gmina Przystajń:
- obręb Antonów - dz. nr 39 - pow. 1,0716ha;
- obręb Podłęże Szlacheckie - dz. nr 440 - pow. 1,1451ha;
- obręb Stany - dz. nr 1095, 1113, 1123 - pow. 2,3962ha;
- obręb Górki - dz. nr 406 - pow. 1,2830ha;
- obręb Ługi Radły - dz. nr 626, 562, 564.2 - pow. 0,7545ha;
- obręb Wrzosy - dz. nr 63, 89, 90, 91, 92 - pow. 1,2161ha;
- obręb Kamińsko - dz. nr 11, 506 - pow. 4,7809ha;
- obręb Wilcza Góra - dz. nr 79, 80, 81, 213 - pow. 1,7566ha;
- obręb Przystajń - dz. nr 1104 - pow. 3,3014ha;
Razem zadanie 1 - 21 działek o łącznej pow. 17,7048ha

Zadanie 2.
Przygotowanie dokumentacji geodezyjnej do ujawnienia własności Skarbu Państwa
w Księgach Wieczystych, na podstawie analizy stanu prawnego nieruchomości drogowych położonych na terenie gminy Panki na podstawie danych zawartych w Rep. Hip Dobra Wręczyca Wielka w świetle obowiązujących przepisów.
Zakres opracowania:
Gmina Panki
- obręb Panki - dz. nr 521, 662, 1012, 530 - pow. 5,4509ha;
- obręb Praszczyki - dz. nr 503, 512 - pow. 2,5667ha;
- obręb Koski - dz. nr 268, 269, 299, 301 - pow. 5,5544ha;
- obręb Żerdzina - dz. nr 69 - pow. 1,0738ha,
Razem zadanie 2 - 11 działek o łącznej pow. 14,6458ha
Przedmiot zamówienia został podzielony na 2 odrębne zadania,części. Zamawiający dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
Zamówienie musi zostać wykonane zgodnie z warunkami technicznymi określonymi w załączniku nr 1 do SIWZ .
2. Wykonawca wskaże w ofercie części zamówienia, które zamierza powierzyć podwykonawcom..

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.


II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):

71.35.43.00 - Usługi badań katastralnych
.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 2.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 27.12.2011.


SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM


III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

III.2) ZALICZKI

Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW


III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, iż dysponuje co najmniej 1 osobą posiadającą uprawnienia zawodowe z zakresu 2 - rozgraniczanie i podziały nieruchomości (gruntów) oraz sporządzenie dokumentacji do celów prawnych, lub osobę której kwalifikacje do wykonywania danego rodzaju działalności nabyte w innych państwach zostały uznane w drodze odpowiedniej procedury.

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.


III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY


III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:


wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami
III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:


oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia


aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy


aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert


aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert


wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.
III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:


nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert


nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1. Formularz ofertowy wg wzoru na zał. nr 2 do SIWZ,
2. Pełnomocnictwo złożone w oryginale lub poświadczona notarialnie kopia do reprezentowania wykonawcy, o ile ofertę składa pełnomocnik.
3. W przypadku spółki cywilnej, wspólnicy nie przedstawiają osobnego dokumentu zawierającego pełnomocnictwo, jednakże uprawnienia do reprezentacji spółki przysługujące każdemu ze wspólników ma wynikać z samej umowy spółki cywilnej dołączonej do oferty.

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nieSEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie


IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://www.bip.klobuck.pl/

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Starostwo Powiatowe, 42-100 Kłobuck, ul. Ks. Skorupki 46, pok. nr 213..

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 28.11.2011 godzina 11:00, miejsce: Starostwo Powiatowe, 42-100 Kłobuck, ul. Rynek im. Jana Pawła II 13, pok. nr 25 - kancelaria..

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
Wyświetlono: 1317 razy
Kod pocztowy, miejscowosc: dla zalogowanych
Województwo: dla zalogowanych
Komentarze:
(niektóre funkcje portalu przeznaczone s‘ dla zalogowanych, zaloguj się lub zarejestruj profil)
Copyright Nasza-Geodezja.pl 2010-2012 (Geodezja24.pl.


GEODEZJA

portal geodezyjny

forum geodezyjne

, ogloszenia, geodezyjny portal, forumowisko geodezja mapy, geodezja i kartografia, oferty pracy w geodezji, geodeta praca, geodezja praca, programy geodezyjne, studia geodezyjne,usługi geodezyjne, geodeta praca, geodezja praca,

uprawnienia geodezyjne

,

mapy geodezyjne

,

praca dla geodetow

,

firma geodezyjna, firmy geodezyjne

,

obsługa geodezyjna, ceny usług geodezyjnych